Samorząd - plan pracy

Cele SU:

 • Dbanie o najlepsze wypełnianie obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w statucie szkoły.
 • Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas.
 • Dbanie o rozwój działalności kulturalnej, rozrywkowej, oświatowej i sportowej w szkole.
 • Pomoc przy organizacji dyżurów uczniowskich.
 • Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu Uczniowskiego umożliwiając wyrażanie opinii oraz realizację ich pomysłów.
 • Włączenie do współpracy dyrekcję szkoły, panią pedagog oraz radę rodziców.


Zadania SU
Wpisany przez Tatiana Rodzik   
wtorek, 31 sierpnia 2010 15:44

Zadania poszczególnych sekcji  Samorządu Uczniowskiego:

Sekcja kulturalna

 1. Przygotowanie imprez z okazji: Otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Wybory Miss i Mistera Szkoły, Pierwszy Dzień Wiosny
 2. Organizacja dyskotek.
 3. Zorganizowanie apeli porządkowych.

Sekcja dekoracyjna

 1. Wykonywanie plakatów, ogłoszeń.
 2. Pomoc w przygotowaniu dekoracji na uroczystości i imprezy szkolne.
 3. Stała opieka nad gazetką ścienną na korytarzu na parterze. Zamieszczanie w niej aktualnych informacji na temat działalności samorządu oraz gazetek okolicznościowych.
 4. Przygotowanie stroików i dekoracji świątecznych.

Sekcja porządkowa

 1. Pomoc przy opracowaniu regulaminu dyżurów uczniowskich.
 2. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych.
 3. Dbanie o właściwe ustawienie i przemieszczanie się uczniów w trakcie imprez szkolnych.

Sekcja sportowa

 1. Organizowanie rozrywek i konkursów sportowych.
 2. Pomoc przy zorganizowaniu Pierwszego Dnia Wiosny

Sekcja finansowa

 1. Kontrola przychodów i wydatków samorządu.
 2. Zbieranie składek na rzecz SU.
 3. Zbieranie makulatury oraz jej sprzedaż.
 4. Organizowanie kiermaszy świątecznych na rzecz SU.
 
Plan pracy SU
Wpisany przez Tatiana Rodzik   
wtorek, 31 sierpnia 2010 15:37

CELE

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego
w nowym roku szkolnym. Rozwijanie samorządności.

1. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

2. Przeprowadzenie wyborów nowego samorządu.

-zapoznanie nowych członków SU z Regulaminem.

3. Ustalenie składu sekcji:
-informacyjnej,
-rozrywkowo-kulturalnej,
-porządkowo-dekoracyjnej,
-sportowej.

4. Sporządzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

5. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego:
a) zapisu protokołów zebrań,
b) kroniki,
c) książki rozliczeń finansowych..

6. Przepływ informacji:
a) komunikaty ustne,
b) radiowęzeł szkolny,
c) tablica informacyjna.

Opiekunowie SU


Opiekunowie SU
Samorządy klasowe
Opiekunowie SU
Członkowie SU


Opiekunowie SU
Członkowie SU
Opiekunowie SU
Sekretarz SU


Opiekunowie SU
Zarząd SU

IX

IX/X
Cały rok

Uczestnictwo
w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania. Dbałość
o mienie szkolne
i bezpieczeństwo w szkole.

1. Udział przedstawicieli samorządu
w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z:
a) dyrekcją szkoły,
b) pedagogiem szkolnym,
c) wychowawcami klas,
d) pracownikami obsługi i administracji,
e) innymi agendami działającymi w szkole (np. „Podławek”, radiowęzeł szkolny, biblioteka, szkolny zespół muzyczny).

3. Pomoc w organizacji i funkcjonowaniu dyżurów szkolnych.

4. Udział w sprawdzaniu obuwia zmiennego.

5. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

Opiekunowie SU
Zarząd SU

Opiekunowie SU
Członkowie SU


Opiekunowie SU

Klasa dyżurująca
Wychowawca
Członkowie SU

Wszyscy uczniowie

Wg harm. posiedzeń

Cały rok
Cały rok

Edukacja zdrowotna
i ekologiczna

1. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata”.

2. Zbiórka makulatury.

Nauczyciele geografii, biologii, wych. fiz.
Opiekunowie SU
Wszyscy uczniowie

IX

IV
Cały rok

Uwrażliwianie
i zachęcanie do działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  odrzuconych, chorych, starszych.

1. Oraganizowanie akcji charytatywnych

np. zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Samotnej Matki, zbirka słodyczy i zabawek dla dzieci potrzebujących..


2. Pomoc w przeprowadzeniu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

3. Działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu

Opiekunowie SU
Członkowie SU


Pedagog szkolny
Opiekunowie SU
Członkowie SU

Członkowie SU

XIICały rok

Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej.
Integracja społeczności szkolnej.
Wyzwalanie inicjatyw
i pomysłowości uczniów.
Kultywowanie tradycji.

1. Działalność rozrywkowa:
a) otrzęsiny klas I połączone z dyskoteką,

b) dzień chłopaka- wybory misstera szkoły

c) pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

d) dyskoteka andrzejkowa połączona
z wróżbami i konkursami

e) Mikołajki

f) przygotowanie świątecznych stroików oraz życzeń bożonarodzeniowych,
g) poczta walentynkowa,

h) dzień samorządności szkolnej w pierwszym dniu wiosny,
i) przygotowanie stroików wielkanocnych,
j) pożegnanie klas maturalnych.

2. Działalność artystyczna:
a) sporządzanie okolicznościowych gazetek,
b) współudział w redagowaniu szkolnych audycji radiowych,
c) udział w okolicznościowych akademiach.

3. Działalność sportowo-turystyczna:
a) współudział w organizacji Dnia Sportu,
b) zorganizowanie rajdu pieszego lub rowerowego dla
członków SU.

4. Dbanie o miejsca pamięci narodowej na terenie miasta:
a) porządkowanie,
b) zapalenie zniczy z okazji świąt religijnych
i państwowych.
c)sprzątanie terenu wokół pomników

5. Tworzenie budżetu Samorządu Uczniowskiego:
a) organizowanie dyskotek z odpłatnym wstępem,
b) sprzedaż zebranej makulatury

c) zorganizowanie kiermaszu stroików świątecznych.

Opiekunowie SU
Członkowie SU


Opiekunowie SU
Członkowie SU
członkowie SU

 


Nauczyciele j.polskiego


Nauczyciele wych. fiz.
Opiekunowie SU

Opiekunowie SU
Członkowie SU
Wychowawcy
Wszyscy uczniowie 

Opiekunowie SU
Członkowie SU

 

 

Opiekunowie SU
Członkowie SU

 

IX

X
XI
XII
XII

II

III

IV
IV


Cały rok
VI
V/VI


Cały rok

Cały rok

 

 

IV i XII