Program Akademii Świadomego Rodzica
Wpisany przez stolka   
wtorek, 09 listopada 2010 15:30

AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

(program edukacyjny adresowany do rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej)

 

 

  1. Wychowanie

Wychowanie jest procesem, w którym młody człowiek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez:

o Ukształtowanie prawego charakteru,

o Budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne,

o Uznanie i przestrzeganie norm społecznych,

o Budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi,

o Uświadamianie sobie celów życiowych

Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się młodego człowieka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

2. Charakterystyka programu

Wychodząc z tą ofertą edukacyjną pragniemy wspierać rodziców w kształtowaniu właściwej relacji z dziećmi. Chciałybyśmy wspólnie z rodzicami naszych wychowanków uczyć się lepszego porozumiewania, wymieniać doświadczenia, skłaniać do refleksji nad własną postawą rodzica- wychowawcy. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynia się do ukształtowania zdrowych relacji między dzieckiem a rodzicem, co przynosi satysfakcję i poczucie wzajemnej bliskości. Oczekujemy, że nasza „akademia” będzie nauką dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Akademia Świadomego Rodzica to program, który będzie realizowany na spotkaniach z rodzicami, co dwa miesiące.

3. Autorzy

Lidia Szymczak – nauczycielka języka niemieckiego, wychowawca z 15 letnim stażem

Izabela Walczak – nauczycielka języka polskiego, wychowawca z 10 letnim stażem

Anna Rosińska – Stola - pedagog szkolny

4. Cele programu

1. Pomoc w odkrywaniu drogi do bycia mądrym i świadomym rodzicem poprzez budowanie zdrowej komunikacji z dzieckiem

2. Zachęcanie rodziców do budowania relacji z dzieckiem opartych na szacunku i zaufaniu

3. Uzmysłowienie rodzicom, w jakim stopniu niewłaściwe zachowania, postawy opiekunów sprzyjają zachowaniom dysfunkcyjnym prowadzącym do uzależnień i patologii

4. Uświadomienie rodzicom ich praw i obowiązków wynikających z kodeksu rodzinnego

5. Procedury osiągania celów:

o Prelekcje

o Warsztaty

o Pogadanki

o Dyskusje

o Ankiety

o Filmy

o Prezentacje

6. Przewidywane osiągnięcia

o Rodzice zostali przekonani o potrzebie budowania zdrowej komunikacji z dzieckiem oraz zapoznani ze sposobami tworzenia prawidłowych relacji rodzinie,

o Opiekunowie poznali przyczyny powstawania dysfunkcji w rodzinie oraz mechanizmy chroniące rodzinę przez patologiami,

o Rodzice uświadomili sobie ich prawa i obowiązki wynikające z kodeksu rodzinnego.

7. Ewaluacja

o Ankiety

o Rozmowy z rodzicami

8. Podsumowanie zajęć, wręczenie dyplomów Świadomego Rodzica