Projekt "Równe szanse - lepsze możliwości"
Wpisany przez BW   
sobota, 08 listopada 2014 21:20

alt

Dbając o prawidłowe kształcenie oraz rozwój zainteresowań naszych uczniów często przystępujemy  do projektów unijnych umożliwiających poszerzenie oferty dydaktycznej ZS w Poniatowej.

Od września 2012 roku w ZS realizowany jest kolejny projekt unijny, przewidziany na dwa lata 2012/2013 i 2013/2014. Uczestniczyć w nim będą uczniowie z technikum.

Projekt „Równe Szanse – lepsze możliwości” koordynowany jest przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w ramach Działania 9.2 „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zespołem Szkół w Stoczku Łukowskim i Zespołem Szkół w Poniatowej.

Ma on  na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkoły zawodowej. W ramach tego projektu  realizowane są zajęcia wyrównawcze dla uczniów , którzy mają problemy w nauce (między innymi  z matematyki, chemii, fizyki), dla maturzystów (matematyka, język angielski, przygotowanie do egzaminu zawodowego) oraz zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające zainteresowania w kołach mechatronicznym, medialnym i matematycznym. 15 uczniów uczestniczy również  w zajęciach profilaktycznych realizowanych na basenie w Poniatowej. Wszyscy uczestnicy projektu będą także spotykać się z doradcami zawodowymi i psychologami.

W naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013 do projektu przystąpiło 91 uczniów.

Korzyści wynikające z realizacji projektu

Jest to projekt partnerski, oprócz ZS realizowany jest jeszcze w szkole zawodowej spoza powiatu opolskiego, w Stoczku Łukowskim. W projekcie przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, współpraca z przedsiębiorcami, doradztwo zawodowe.

Korzyści jakie osiągnie szkoła i uczniowie, dzięki realizacji projektu są bardzo duże, m.in.:

 1. Poprawa jakości i modernizacja oferty kształcenia.
 2. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Zakup sprzętu pozwoli na realizację niektórych form już po zakończeniu projektu. Planowane jest miedzy innymi wzbogacenie szkoły o specjalistyczny zestaw Klocków Lego  wraz z oprogramowaniem, zestaw multimedialny (laptop + rzutnik), profesjonalne oprogramowanie do obróbki zdjęć (Photoshop), zestawy podręczników.
 3. Wypracowanie nowych mechanizmów pracy z uczniami, aktywizacja uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych.
 4. Wypracowanie dodatkowych wspólnych rozwiązań w ramach partnerstwa podmiotów działających w obszarze edukacji.
 5. Nie mniej ważne jest też zdobycie kolejnego doświadczenia w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy kolejny projekt i kolejne środki unijne to większe możliwości poszerzania wiedzy dla uczniów z ZS (dotychczasowe projekty EFS realizowane w ZST - link).

 

Zadania jakie będą realizowane w ramach projektu

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie ma indywidualnie dobrany program w zależności od jej specjalności i przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów szkoły.

W ZST realizowane będą następujące zadania:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, j.angielskiego, zajęcia z matematyki dla maturzystów, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,
 • zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania:
  • profilaktyczne (radzenie sobie z trudnymi problemami, ze stresem, komunikacja interpersonalna),
  • kółko matematyczne,
  • kółko medialne (związane z dziennikarstwem i filmem-obróbka komputerowa multimediów za pomocą specjalistycznego oprogramowania - Adobe Photoshop, Corel, VideoStudio),
  • kółko robotyki (rozszerzenie działającego już koła elektronicznego o elementy konstruowania i programowania robotów w oparciu o specjalistyczne klocki lego.
 • w ramach działań profilaktycznych m.in. przewidziano także zajęcia na  basenie,
 • współpraca szkół z pracodawcami - powstanie grupa zrzeszająca nauczycieli kształcenia zawodowego i pracodawców lokalnych  w celu omawiania potrzeb w zakresie kształcenia i dostosowywanie ich do rynku pracy oraz bezpłatne praktyki w atrakcyjnych zakładach pracy.
 • grupowe doradztwo zawodowe - zajęcia  z poradnictwa zawodowego (radzenie sobie w sytuacjach takich jak: poszukiwanie pracy, adaptacja w warunkach zatrudnienia, prowadzenie własnej przedsiębiorczości), zajęcia praktyczne (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne itp.)