Dla maturzystów- zasady sporządzania bibliografii załącznikowej.
Wpisany przez JDomaszewska   
wtorek, 08 lutego 2011 09:33

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA to wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu, źródeł elektronicznych itp.), które wykorzystano do przygotowania prezentacji.

Bibliografię załącznikową należy podzielić na bibliografię podmiotową i przedmiotową.

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA to wykaz dzieł danego autora.

Należy wymienić w niej teksty literackie, dzieła filmowe, obrazy, rzeźby, utwory muzyczne itp., które zostały poddane analizie i interpretacji, aby na ich podstawie opracować temat pracy maturalnej.

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA to piśmiennictwo na jeden określony temat.

Należy wymienić w niej: słowniki, encyklopedie, monografie, publikacje z Internetu itp., czyli źródła informacji o utworach, autorach, wyjaśnienie terminologii.

 

TWORZYMY OPIS

Dane do opisu bibliograficznego przejmujemy z:

  • karty tytułowej książki i odwrocia,
  • całego czasopisma,
  • etykiety dokumentów dźwiękowych.

WZORY OPISÓW

KSIĄŻKI

Opis bibliograficzny książki.

Elementy opisu: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce wydania, rok wydania.

Przykłady:

Słowacki Juliusz, Balladyna, Warszawa, 1982.

Kapuściński Ryszard, Heban, Warszawa, 2003.

 

 

 

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (np. encyklopedii, słownika).

Przykład:

Kompendium wiedzy o ekologii, red. Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska, Warszawa, 2001.

Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej.

Przykład:

Poezja polska 1914-1939 , wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Cz.1. Warszawa, 1984.

 

Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki jednego autora.

 

Elementy opisu: opis całości książki, tytuł rozdziału, strony rozdziału.

Przykład:

Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Warszawa, 1988, Ekspresjonizm, s. 70-92.

Opis bibliograficzny wiersza (lub opowiadania) ze zbioru jednego autora.

Przykład:

Lipska Ewa, Ja, Kraków, 2004, A jednak miłość, s. 41.

Opis bibliograficzny wiersza z antologii poezji wielu autorów.

Przykład:

Stachura Edward, Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej : antologia poezji polskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa, 1999, s. 380-381.

Opis bibliograficzny fragmentu Biblii.

Przykład:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań, 1989, Ewangelia wg. św. Mateusza 13, 45-46.

 

 

Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) pracy zbiorowej.

Elementy opisu: nazwisko i imię autora rozdziału, tytuł rozdziału. W: opis książki, strony rozdziału.

Przykład:

Hutnikiewicz Artur, Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, Warszawa, 1986, s. 192-224.

CZASOPISMA

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma.

Elementy opisu: nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok i numer czasopisma, numery stron.

Przykład:

Kowalski Marcin, Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka”, 2005, nr 5, s. 18-24.

Opis bibliograficzny recenzji w czasopiśmie.

Elementy opisu: nazwisko i imię autora recenzowanej książki, tytuł recenzowanej książki, rok wydania, rec, imię i nazwisko autora recenzji, tytuł czasopisma, rok i numer czasopisma, strony recenzji.

Przykład:

Hrabal Bohumil, Auteczko, 2003. Rec. Leszek Engelking, „Tygodnik Powszechny”, 2003, nr 17, s. 10.

Opis bibliograficzny wywiadu w czasopiśmie.

Elementy opisu: nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, tytuł wywiadu, rozm. przepr. imię i nazwisko osoby, tytuł czasopisma, rok i numer czasopisma, strony wywiadu.

Przykład:

Jerofiejew Wieniedikt, Pamięć jest niebezpieczna, rozm. przepr. Aleksander Kaczorowski, „Polityka”, 2005, nr 20, s. 72.

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

Opis książki na CD-ROM.

Przykład:

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Łódź, 1998.

Opis książki cyfrowej w Internecie.

Przykład:

Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 19.09.2005]. Dostępny w Internecie

http://www.literatura.zapis.net.pl

Strona WWW

Przykład:

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 04.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.ap.krakow.pl/whk/

Artykuł w czasopiśmie internetowym.

Przykład:

Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: „Konspekt” [online]. 2005 nr 2 [dostęp 22. 09.2008. Dostępny w WWW: www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/karpiel.htm

INNE TYPY DOKUMENTÓW

Opis bibliograficzny filmu.

Przykład:

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [DVD], Warszawa: AGF, 1986.

Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektonicznego).

Tworzymy, jak opis rozdziału książki.

Przykład:

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław, 1986, nr il. XLVI.

 

 

 

SZEREGUJEMY BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ

Opisy bibliograficzne szereguje się alfabetycznie według pierwszego elementu opisu (autora, tytułu).

Można również grupować opisy według tematyki i/lub cech formalnych (tzn. książki, czasopisma, źródła elektroniczne i inne) dzieląc je na źródła i opracowania lub na wydawnictwa zwarte (książki) i ciągłe (czasopisma).

W obrębie grup zaleca się alfabetyczny lub chronologiczny układ opisów.