„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”
Wpisany przez BW   
środa, 07 czerwca 2017 12:52

W dniu 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansa dla rozwoju powiatu” jest zwiększenie szans uczniów szkół na rynku pracy poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie  pracowni zawodowych.

W projekcie uczestniczą dwie szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół w Poniatowej oraz uczniowie i nauczyciele  w/w szkół.

Działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez: staże zawodowe u pracodawców, zajęcia dodatkowe, szkolenia, kursy oraz nauczycieli zawodu poprzez: studia podyplomowe i szkolenia w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć.

Dodatkowo pracownie szkolne zostaną wyposażone/doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Powyższe działania pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, a w rezultacie podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Opolskim.

 

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 453 764,65 zł

Kwota przyznanego dofinansowania: 1 307 668,18 zł

Wydział Edukacji, Zdrowia,

Kultury i Sportu

Starostwa Powiatowego

w Opolu Lubelskim