Historia LO - Lata 2003-2007
Spis treści
Historia LO
Lata 1957-1967
Lata 1967-1984
Lata 1984 -1993
Lata 1993 -2003
Lata 2003-2007
Organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań
Wszystkie strony

Lata 2003-2007

W roku szkolnym 2003/2004 dyrektorem szkoły, wyłonionym w drodze konkursu, zostaje mgr Mirosław Plandowski - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przysposobienia obronnego i podstaw przedsiębiorczości.

Podobnie jak w roku szkolnym 2002/2003 w kolejnych latach tworzone są po trzy oddziały pierwsze w każdym kolejnym roczniku. Wypracowany został także zakres rozszerzeń nauczanych przedmiotów w poszczególnych oddziałach, który przedstawiał Się w następujący sposób: klasa A - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to: matematyka, informatyka, B- j. polski, historia, C- biologia, chemia, geografia. We wszystkich klasach nauczany jest w zakresie rozszerzonym język obcy.

W grudniu 2003 roku w dawnej pracowni PO została oddana do użytku sala ćwiczeń siłowych i aerobowych.

Prowadzona, co roku, z dużym zaangażowaniem ze strony nauczycieli praca pedagogiczna i wychowawcza, promocja szkoły w środowisku oraz osiąganie przez abiturientów dobrych wyników na egzaminach maturalnych a także duży odsetek absolwentów dostających się na wyższe uczelnie przynoszą pozytywne efekty. Sukcesy szkoły znajdują swoje odzwierciedlanie w rankingu szkół średnich prowadzonym przez Rzeczpospolitą i tygodnik Perspektywy. Liceum z Poniatowej w kategorii ilości finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, w roku 2003 i 2004 zajęło odpowiednio 202 i 214 miejsce w kraju, 12 i 17 w województwie. Jako jedyna szkoła w powiecie została ujęta w tej klasyfikacji.

W maju 2004 roku przeprowadzony zostaje ostatni egzamin dojrzałości według starych zasad. Do egzaminów przystąpiło 83 abiturientów.

31 maja 2005 roku po 48 latach działalności, decyzją Zarządu Powiatu Opolskiego zlikwidowany zostaje internat LO.

W roku 2004 został przeprowadzony remont polegający na pokryciu dachu papą termozgrzewalną. Remont ostatecznie zakończono wiosną.

Kolejnym ważnym zadaniem, nie cierpiącym zwłoki, był remont sanitariatów. Kabiny łazienkowe, natryski, cieknące rury, które pamiętały datę oddania szkoły do eksploatacji oraz przestarzała armatura, nie przynosiły chluby szkole. Dyrektor szkoły, wspierany przez duże grono osób sprzyjających szkole oraz dzięki zrozumieniu władz Powiatu Opolskiego doprowadził do ujęcia inwestycji remontu łazienek w planie budżetowym Starostwa na rok 2005.

W sierpniu tego roku rozpoczynają się pierwsze prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu. Termin zakończenia prac ustalono na październik 2005. W trakcie modernizacji napotkano na szereg trudności technicznych, co znacznie opóźniło ostateczny termin zakończenia inwestycji. W tym miejscu należy przypomnieć, że w czasie remontu prowadzone były normalne zajęcia lekcyjne. Anegdotycznym stało się dokonywanie wyburzeń ścian w czasie przerw lekcyjnych oraz korzystanie przez młodzież całej szkoły z jednej koedukacyjnej łazienki. Te wszystkie nieudogodnienia zostały wynagrodzone przez końcowy efekt remontu. Do wszystkich łazienek doprowadzono ciepłą wodę, ściany pokryto glazurą, podłogi terakotą. Sanitariaty zabudowano estetycznymi, fukcjonalnymi kabinami. Obok sali gimnastycznej uruchomiono natryski. Podpisanie protokołu odbioru inwestycji odbyło się 28 grudnia 2005 roku. Również w grudniu tego roku szkoła otrzymała nową pracownie komputerową w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół".

W wakacje 2006 roku z funduszy Rady Rodziców oraz środków pozyskanych od sponsorów wyremontowane zostały korytarze na wszystkich kondygnacjach oraz najbardziej zniszczone pracownie.

W roku szkolnym 2006/2007 do dziewięciu oddziałów, uczęszczało 268 uczniów. Zatrudnionych było 22 nauczycieli, pedagog szkolny, 10 pracowników obsługi i administracji.


Rozpoczęta została procedura wyłaniania kandydata na nowego patrona szkoły. W wyniku referendum przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz drogą internetową wśród absolwentów na patrona szkoły wybrany został Marszałek Józef Piłsudski.

W 2007 roku szkoła ma otrzymać kolejną pracownię komputerową.

W ramach tak zwanego "Projektu Norweskiego" na lata 2007/2008 zaplanowana jest termomodernizacja budynku szkoły polegająca na ocieplaniu dachu i elewacji, wymianie stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji grzewczej.

W pięćdziesięcioletnim okresie istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej jego mury opuściło 3364 absolwentów.