Historia LO - Lata 1993 -2003
Spis treści
Historia LO
Lata 1957-1967
Lata 1967-1984
Lata 1984 -1993
Lata 1993 -2003
Lata 2003-2007
Organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań
Wszystkie strony

Lata 1993 -2003

Od 1 września 1993 roku Liceum Ogólnokształcącym w Poniatowej kierował mgr Andrzej Topolski, nauczyciel matematyki, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraczewicach.

W roku szkolnym 19993/94 do 15 klas liceum ogólnokształcącego, uczęszczało 454 uczniów, 97 do klas czwartych, do Szkoły Rolniczej - 76. W internacie mieszkało  54 wychowanków. Kierownikiem internatu była mgr Teresa Myszak.

Początek lat dziewięćdziesiątych, to trudny okres dla funkcjonowania placówek oświatowych. Trudności związane były głównie ze skromnymi środkami budżetowymi jakie miały do dyspozycji szkoły. W tych ciężkich czasach, nieoceniona okazała się pomoc Komitetu Rodzicielskiego. To, dzięki hojności rodziców i zaangażowaniu  osobistym, polegającym na wykonywaniu niektórych prac remontowych, szkoła mogła w miarę normalnie realizować swoje zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Wiele pomocy udzielała również Spółdzielnia Uczniowska, która finansowała niewielkie remonty, zakup książek do biblioteki, wspierała działania Samorządu Uczniowskiego.

W związku z udziałem LO w I Edycji Ogólnopolskiej Akcji Tworzenia Szkolnej Internetowej Mapy Polski, Wielkie Szkolne "Logowisko" organizowanej przez Program Interszkoła zostało opracowane przez uczniów logo Liceum Ogólnokształcącego. (Poniatowa Szkice z Dziejów Miasta, P-wa. 2001, s.75) Autorką projektu była uczennica klasy I C Karolina Flasińska. (logo wkrótce)

W roku szkolnym 1996/97, szkoła składała się z 16 oddziałów, do których uczęszczało 428 uczniów. Działała nowa pracownia komputerowa, część komputerów zakupiona została ze środków Komitetu Rodzicielskiego.Był to rok, w którym liceum osiągnęło największą liczbę uczniów w swojej dotychczasowej historii. Od tego roku w związku z wkraczaniem do szkół ponadpodstawowych roczników z niżu demograficznego, notowano powolny spadek ilości oddziałów i liczby uczniów w szkole.

Od 1 września 1997 roku Szkoła Rolnicza przeniesiona została do Kolonii Poniatowa.

W 1998 roku przeprowadzona została przebudowa szatni. Zlikwidowano boksy dla poszczególnych klas w to miejsce wyodrębniono jedną szatnie dla wszystkich Uczniów. Ubrania wydawane były po okazaniu numeru.

Od 1 września 1999 roku realizowana jest reforma systemu oświaty. Uczniowie klas I-VI dotychczasowych szkół podstawowych stali się uczniami odpowiednich klas 6-letniej szkoły podstawowej, natomiast uczniowie klas pierwszych liceum, stali się uczniami klas III, 3-letnich gimnazjów. Wszyscy absolwenci szkoły podstawowej kontynuują naukę w 3-letnim gimnazjum - obowiązkowej szkole średniej pierwszego stopnia. Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę w:

 

  • 3- letnich liceach ogólnokształcących,
  • 3-letnich liceach profilowanych,
  • 3-4-letnich technikach zawodowych,
  • 2-3-letnich szkołach zawodowych.

 

Od 1 września 2002 roku funkcjonują: 3-letnie licea profilowane, które realizują kanon wykształcenia ogólnego (wspólny dla wszystkich uczniów) oraz kształcenie w danym profilu. Nadzór pedagogiczny nad szkolnictwem ponadpodstawowym i ponadgimazjalnym pozostaje w gestii wojewódzkich kuratoriów oświaty, natomiast organami prowadzącymi szkoły są starostwa powiatowe.

1 września 1999 roku nastąpiło połączenie internatów ZST oraz LO. Internat przy ulicy Młodzieżowej 6 stał się wspólną placówką dla uczniów LO i ZST, pozostającą w zarządzie dyrektora LO. Kierownikiem internatu został mgr Grzegorz Niezgoda, długoletni wychowawca internatu ZST, mgr Teresa Myszak dotychczasowy kierownik, po roku pracy na stanowisku wychowawcy, przeszła na emeryturę.

W latach 1999/2000 dyrektor A. Topolski podjął starania o wykonanie remontu internatu, polegającego na przebudowie łazienek i natrysków oraz ociepleniu ściany szczytowej od strony siedziby PGK . Remont zakończono w 2000 r.

Rok szkolny 2000/2001 był to czas, w którym ze względu na reformę systemu oświaty nie dokonano naboru do klas pierwszych. Spadła znacznie liczba uczniów w szkole. Wtedy powstał po raz pierwszy pomysł połączenia dwóch poniatowaskich szkół średnich w jedna placówkę. Spotyka się to ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony dyrekcji, grona pedagogicznego oraz niektórych radnych Rady Powiatu Opolskiego reprezentujących mieszkańców Poniatowej oraz radnych Gminy Poniatowa. Aby udowodnić, że szkoła zasługuje na samodzielne istnienie zorganizowane zostało wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej, przedstawicieli Rady Powiatu i Rady Gminy. Na posiedzeniu tym przedstawiony został dorobek szkoły oraz odbyła się dyskusja na temat perspektyw funkcjonowania szkoły.

W związku z realizacją założeń reformy oświaty oraz reformy samorządu terytorialnego na mocy Uchwały Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Opolskim, na bazie dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, od 1 września 2002 roku utworzony został Zespół Szkół w Poniatowej w skład, którego weszły: Liceum Profilowane nr 1 o profilu administracyjno-gospodarczym oraz Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej.

Reforma systemu oświaty postawiła przed szkołami ponadgimnazjalnymi nowe wyzwania, przede wszystkim należało lokalne środowisko przekonać do tego, że Liceum w Poniatowej jest szkołą nie gorszą niż szkoły lubelskie i jedną z lepszych w powiecie. Temu służyły działania podjęte przez dyrektora i grono pedagogiczne, polegające na uczestnictwie nauczycieli liceum w zebraniach z rodzicami uczniów z gimnazjum, organizowaniu dni otwartych drzwi szkoły, w trakcie których gimnazjaliści mogli zapoznać się z efektami pracy samorządu uczniowskiego, uczestniczyć w lekcjach, poznać nauczycieli oraz zobaczyć jak jest wyposażona szkoła.

W roku szkolnym 2002/2003 przeprowadzony był nabór do nowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Utworzone zostały trzy klasy pierwsze liceum z rozszerzoną ilością nauczania poszczególnych przedmiotów, i tak: w klasie A - matematyki, informatyki, B- j. polskiego, historii, C- j. polskiego, biologii i chemii. We wszystkich klasach nauczano w zakresie rozszerzonym języka obcego, którego naukę uczniowie kontynuowali po gimnazjum. Po raz pierwszy wprowadzony zostaje również drugi obowiązkowy język obcy. Łącznie do trzech klas pierwszych uczęszczało 85 uczniów. Do Liceum Profilowanego nie dokonano naboru. Jednocześnie funkcjonowały cztery klasy czwarte i trzy klęsy trzecie starego, wygasającego liceum.

Mając na uwadze rozwój szkoły oraz zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych z inicjatywy dyrektora A. Topolskiego, szkoła przystąpiła do projektu "Pracownia Internetowa w Każdej Szkole" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach tego projektu, w roku 2003 szkoła pozyskała szkolne multimedialne centrum informacji, wyposażone w cztery stanowiska z dostępem do internetu, aparat cyfrowy, skaner i drukarkę kolorową oraz nowoczesną pracownię informatyczną, składającą się z 17 nowoczesnych komputerów iMac i serwera PowerMacintosh. Pracownia komputerowa ulokowana została w sali nr 3, w której wygospodarowano pomieszczenie na serwerownie oraz odrębne pomieszczenie na radiowęzeł szkolny.

31 sierpnia 2003 roku, dyrektor A. Topolski przechodzi na emeryturę.