Historia LO - Lata 1984 -1993
Spis treści
Historia LO
Lata 1957-1967
Lata 1967-1984
Lata 1984 -1993
Lata 1993 -2003
Lata 2003-2007
Organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań
Wszystkie strony

Lata 1984 -1993

W 1984 roku, po 17 latach pełnienia funkcji dyrektora, mgr Stanisława Moroz odchodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły została Adela Kuduk, mgr matematyki, nauczycielka, która związana była ze szkołą niemal od początku jej istnienia, bo od roku 1958.

1 października 1986 r. szkoła została przekształcona w samodzielną jednostkę  budżetową. Sekretariat szkoły został przeniesiony do pokoju nr 2 a pomieszczenie  po sekretariacie zajęła księgowość. Obsługą księgową zajmowały się panie : N.  Przydatek - główny księgowy, Z. Zielińska, D. Jabłuszewska, Z. Giza. 1 grudnia 1987  roku następują również zmiany kadrowe w sekretariacie szkoły. Wieloletnia sekretarz  szkoły pani Barbara Heninger odchodzi na emeryturę a jej obowiązki przejmuje pani  Barbara Targosińska, która tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Księgowość oraz  sekretariat szkoły wyposażone zostają w pierwsze komputery ze specjalistycznym  oprogramowaniem.

W 1987 roku do 12 oddziałów szkoły uczęszczało 248 uczniów liceum  ogólnokształcącego. W dalszym ciągu w budynku szkoły funkcjonowała filia szkoły  rolniczej w Kluczkowicach : technikum -16 uczniów oraz szkoła zasadnicza - 51.  Rada Pedagogiczna składała się z 22 nauczycieli i wychowawców internatu.

Aktywnie działają koła zainteresowań , przedmiotowe, samorząd szkolny,  spółdzielnia uczniowska oraz organizacje młodzieżowe: OHP, ZHP, SIM, PCK, SKS,  SKKT, ZSMP, TPPR, LOP. Powstaje Szkolne Koło Ligi Morskiej, którego opiekunem  był mgr Jacek Jankowski. Koło prowadziło zajęcia mające na celu przybliżenie  problematyki morskiej poprzez studiowanie literatury marynistycznej. Członkowie  Koła zapoznawali się z historią floty polskiej, zdobywali wiedzę o polskich okrętach  marynarki wojennej i handlowej. Wydawana była gazetka" Zew morza". Młodzież  uczestniczyła w szeregu olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągając liczne  sukcesy.

Przełom lat 80 i 90 obok głębokich zmian społeczno-politycznych przyniósł  duże zmiany w pracy szkół ponadpodstawowych. Zmiany te dotyczyły również naszej  szkoły.

Ulica, przy której mieści się Liceum Ogólnokształcące zmienia nazwę z 22 Lipca na 11 Listopada. Z korytarza na I piętrze szkoły zostały usunięte popiersie patrona i pamiątkowa tablica.

Dzięki wspólnym staraniom pani Dyrektor A. Kuduk, Przewodniczącego  Komitetu Rodzicielskiego E. Stanka, Rady Pedagogicznej oraz społeczności uczniowskiej, 19 kwietnia 1990 roku - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie  anulowało decyzję z roku 1969 o nadaniu szkole imienia Aleksandra Ligęzy ps. "Armata".

Pani mgr Adela Kuduk, po siedmiu latach udanego kierowania szkołą odchodzi na emeryturę.

W latach 1990-91 szkołą kierował mgr Witold Kawala, nauczyciel geografii i przysposobienia obronnego, organizator wielu obozów wędrownych, założyciel i opiekun powstałego w 1976 roku, Szkolnego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego  PTTK. Do programu nauczania wprowadzona zostaje religia. Pierwszym katechetą był  ks. Krzysztof Kozak.

Podczas kadencji mgr Haliny Gołębiowskiej (1991-93), która wybrana została na dyrektora szkoły zdecydowaną większością głosów grona pedagogicznego, pierwszoklasiści rozpoczęli naukę w 4 oddziałach. Od tego roku, zaczęto tworzyć po 4 klasy w każdym roczniku, o profilach: matematyczno-fizycznym, ogólnym, biologiczno-chemicznym, pedagogicznym. Wykonane zostały prace remontowe dachu, blacharki i elewacji budynku. Z funduszy Rady Rodziców zakupiona została pierwsza w szkole kserokopiarka. W internacie wykonane zostały prace malarskie, wymieniono 20 okien. Pracownie szkolne wyposażone zostały w odbiorniki telewizyjne, magnetowidy i odtwarzacze wideo. Powstał projekt uruchomienia pracowni komputerowej w dotychczasowych pomieszczeniach harcówki. Pierwsze wyposażenie pracowni stanowiły komputery o nazwie "Junior" przekazane liceum przez jedną z lubelskich szkół. Kolejne komputery dokupowane były z funduszy Komitetu Rodzicielskiego.