Historia LO - Lata 1957-1967
Spis treści
Historia LO
Lata 1957-1967
Lata 1967-1984
Lata 1984 -1993
Lata 1993 -2003
Lata 2003-2007
Organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań
Wszystkie strony

 

Lata 1957-1967

1 września 1957 roku dotychczasowa szkoła podstawowa zostaje przekształcona w Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego, a jej pierwszym kierownikiem zostaje Stefan Zychowicz. Ogółem do szkoły uczęszczało wówczas 427 uczniów, w tym 82 do trzech klas licealnych - VIII a, VIII b i IX? (Poniatowa Szkice z Dziejów Miasta, P-wa. 2001, s.73)

Kadrę pedagogiczną liceum stanowili nauczyciele dotychczasowej szkoły podstawowej oraz nowo zatrudnieni. Uczniowie klas licealnych rekrutowali się z całego powiatu. Istniała, więc pilna potrzeba zapewnienia im możliwości zamieszkania w Poniatowej.

W 1957 roku w przekazanych przez Zakład pomieszczeniach hotelu robotniczego, zorganizowany został koedukacyjny internat, w którym zamieszkało 42 osoby. Wyposażenie internatu było nader skromne. Składało się z używanego sprzętu przejętego po byłym hotelu robotniczym. Na jakie trudności napotykano wtedy organizując pracę placówki może świadczyć wypowiedź dyrektora szkoły Stefana Zychowicza, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej odbytym 9 września 1957 roku: "Dyrektor szkoły stwierdził, że internat się dopiero organizuje. Zwrócił się do przedstawiciela ZWSI o pomoc. Nadmieniając, że cegła i kafle są , nie ma naczyń i płyty. Jak stwierdził Dyrektor szkoły „nie ma jeszcze kucharki, pomocy kuchennej i kierownika internatu”. (Książka protokołów Rady Pedagogicznej przy Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego i Podstawowego z lat 1953-58)

Pierwszy kierownikiem internatu został Jan Weremczuk. W kolejnych latach funkcję tę pełnili: Aleksandra Zychowicz, Zdzisław Hawrylak, Bronisław Kuduk, Mirosława Czujkowska, Teresa Myszak, Grzegorz Niezgoda.

W styczniu 1958 roku szkoła został objęta opieką lekarską, pierwszym lekarzem szkolnym była doktor Alina Marciniak.

W 1959 roku dyrektorem liceum został mgr Mieczysław Unifantowicz, a oficjalny patronat nad szkołą objęły Zakłady Wytwórcze Sprzętu Instalacyjnego w Poniatowej.

Powołana została Zakładowa Rada Szefostw, której celem było "organizowanie pomocy szkole w miarę potrzeb i możliwości".

Rok szkolny 1959/60 jest pierwszym rokiem realizacji programu pełnego liceum. Pierwsi abiturienci - 7, przystępują do egzaminu maturalnego. Do pięciu klas licealnych uczęszczało łącznie 153 uczniów.

Bogatsza staje się w tym roku również działalność pozalekcyjna szkoły. Rozpoczęły pracę koła zainteresowań, takie jak: polonistyczne, historyczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne, radiotechniczne, chemiczne. Rozpoczęły także prace organizacje młodzieżowe: ZMS, ZHP, PCK, Szkolne Koło Oszczędzania i Spółdzielnia Uczniowska "Promyk".

Najciekawsze formy pracy i najaktywniejszą działalność prowadzi Spółdzielnia uczniowska. W roku szkolnym 1963/64 wprowadzono sprzedaż kanapek, uruchomiono pokazy gastronomiczne i poradnię krawiecką. Czysty zysk w I okresie 1963 roku wyniósł 1787,37 zł. Aktywność spółdzielców przynosi pierwsze sukcesy. W wyniku przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Centralną Radę Spółdzielczą "Społem" o tytuł wzorowej spółdzielni okręgu lubelskiego "Promyk" zdobył trzecia nagrodę w postaci adaptera.

W tym roku rozpoczyna także swoją działalność zespół teatralny, muzyczny i taneczny.

W tym czasie wzbogacone zostaje wyposażenie szkoły. Zakupiono pomoce naukowe, projektor filmowy, dwa telewizory. Utworzona zostaje pracownia biologiczna. Powstają kolejne koła zainteresowań: Koło Krajoznawczo-Turystyczne, fotograficzne, J.angielskiego.

Znacznej poprawie ulega opieka nad młodzieżą. W otwartym gabinecie lekarskim pracował przez dwie godziny dziennie lekarz i na pełnym etacie higienistka szkolna. Opieką lekarską objęta była cała młodzież szkolna, dochodząca jak i mieszkająca w internacie - 76 wychowanków. (S. Moroz z referatu "Powstanie i rozwój Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej".)

Wyposażenie internatu jednak ciągle było niewystarczające. Brakowało podstawowego sprzętu, pościeli, brakowało również etatowych pracowników.

Kolejne lata przynoszą dalszy wzrost liczby uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Wyraźnie zaczynają występować trudności lokalowe. Brakuje pomocy do pełnej realizacji programu liceum. W tym czasie w ramach eksperymentu wprowadzone zostają "uzawodowienie" uczniów liceum. Raz w tygodniu w sobotę nie było zajęć lekcyjnych. Chłopcy pod okiem instruktorów z ZWSI, uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Dziewczęta uczyły się kroju i szycia.

Rok szkolny 1964/65 był najtrudniejszy w pracy szkoły ze względu na pogarszające się warunki lokalowe. Szkoła liczyła 33 odziały, 25 szkoły podstawowej i 8 liceum. W 17 salach lekcyjnych uczyło się 1120 uczniów szkoły dziennej, a od godziny 15-tej na kolejnych dwóch zmianach, 5 oddziałów Technikum Mechanicznego dla Pracujących i 3 oddziały szkoły podstawowej dla pracujących". Taki stan rzeczy odbijał się ujemnie na pracy całej szkoły, a szczególnie zły wpływ miał na pracę pozalekcyjną z młodzieżą.

Część zajęć kół artystycznych odbywała się w Klubie Fabrycznym, natomiast zajęcia kół przedmiotowych, które wymagały pomocy naukowych znajdujących się w pracowniach szkolnych, musiały być "zawieszone". (S. Moroz z referatu "Powstanie i rozwój Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej".)

Swoisty fenomen w owym czasie stanowi działalność żeńskiej i męskiej sekcji piłki ręcznej Szkolnego Koła Sportowego, którego twórcą był nauczyciel wychowania fizycznego mgr Henryk Kwietniewski. Obie drużyny na zawodach różnych szczebli odnosiły szereg zwycięstw. W 1965 roku drużyna żeńska piłki ręcznej zdobyła III miejsce w wojewódzkiej lidze piłki ręcznej i III miejsce w mistrzostwach Polski w Olsztynie. W 1966 roku męska drużyna młodzików zdobyła mistrzostwo województwa lubelskiego i rzeszowskiego. Członkowie sekcji lekkoatletycznej, co roku zdobywali kilka tytułów mistrzostw powiatu, sekcja gimnastyczna zostaje mistrzem powiatu, chłopcy zdobyli kryształowy puchar Przewodniczącego Powiatowego Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku. W tym okresie drużyny osiągnęły wiele sukcesów zajmując wysokie miejsca na różnych turniejach i zawodach, a drużyna żeńska za swoje osiągnięcia sportowe w nagrodę wyjeżdża do Rumunii. Ten bardzo dobry poziom sportowy obu drużyn utrzymuje się aż do roku 1969.

Prężnie działało Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne pod opieką mgr Ryszarda Pastwy współpracujące, z kółkiem biologicznym, którym kierował Zdzisław Hawrylak. Koła te organizują wspólne wycieczki, rajdy, wakacyjne obozy wędrowne". (Protokół nr 31RP z dnia 20.04.1966)

W 1963 roku zorganizowany zostaje pierwszy letni wędrowny obóz dla młodzieży klas licealnych. Systematycznie jest też wydawana gazetka ścienna poświęcona opisowi różnych regionów kraju oraz informują o działalności koła.

Swoje sukcesy odnosi także koło recytatorskie. Jego przedstawicielki G. Telejko i B. Wiśnicka w eliminacjach powiatowych i trzykrotnie w eliminacjach wojewódzkich zdobywają drugie i trzecie miejsce.

Największym osiągnięciem Samorządu Szkolnego w tym roku, było zorganizowanie z własnej inicjatywy pierwszego wojewódzkiego zjazdu przewodniczących samorządów uczniowskich liceów ogólnokształcących, poświęconego wymianie doświadczeń. Samorząd otrzymał również zadanie opracowania Statutu Rady Samorządów Uczniowskich. Projekt Statutu został zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Opiekę nad Samorządem w tym czasie sprawował mgr Ryszard Pastwa, przewodniczącym Samorządu był Janusz Tarkowski, a opiekę nad wszystkimi organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole pełnił wicedyrektor mgr Witold Borecki.